Publicerad 2015-03-11

Skrivelse till Kommunstyrelsen Nordanstig

Till Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchef i Nordanstigs kommun Kopia till: Registrator Möte angående brev daterat 2014-12-04 gällande näringslivsfrågor.

 > Länk till hela skrivelsen som PDF >>

 

Med anledning av utebliven respons från skrivelse adresserat 2014-12-04 innehållande förslag på möte i början på januari 2015, sammankallar vi härmed till möte. Nordanstigs företagarförening (NFF) har Nordanstigs företagare som medlemsbas och har bland annat till syfte att verka för att regionens näringsliv utvecklas positivt med kommun och politiker som nära samarbetspartner. Vi kommer tillsammans med adresserade under en halvdag avhandla innehållet i brevet samt Nordanstigs Kommuns plan för det lokala näringslivet. Syftet med mötet är att utveckla samarbete och säkerställa rutiner för samarbete i enlighet med gällande samarbetsavtal med föreslagna tillägg, samt initiera samarbete för plan för näringslivets utveckling och kommunens åtaganden i frågan. Bifogar förslag på agenda och tillägg till rådande samarbetsavtal på följande sidor. Vi ber adresserade att återkomma med på förslag på tillägg, datum och plats, senast 20 mars 2015. Mötets genomförande skall ske innan 3 april 2015, och protokollföras senast 10:a april för att kunna vara underlag i NFFs årsstämma. Vi vill föreslå att Kommunstyrelsens Ordförande, vice Ordförande och Kommunchefen närvarar vid mötet. Önskvärt är också om kommunen kan bistå med sekreterare för mötet.

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Nordanstigs Företagarförening

 

./. Agenda 
./. Tillägg samarbetsavtal